13:07
Comentarii Adauga Comentariu

REGATUL UNGARIEI. 2 iunie 1247. Diploma Cavalerilor Ioaniți. Sunt menționați în ea Voievozii Români Litovoi, Seneslau, Ioan si FărcașDiploma Cavalerilor Ioaniți la 2 iunie 1247

Diploma emisă de regele ungar Béla al IV-lea (rege al Ungariei între 1235-1270)

În numele Sfintei Treimi una și nedespărțită, Amin. Bela, din mila lui Dumnezeu regele Ungariei, Dalmației, Croației, Ramei, Serbiei, Galiției, Lodomeriei și Cumaniei de-a pururea …

… Așa dar, mânați de acest gând, după o îndelungată sfătuire cu fruntașii și baronii regatului nostru, ne-am oprit la această hotărâre luată dimpreună cu venerabilul bărbat Rembald, marele preceptor al casei Ospitalierilor din Ierusalim, din părțile de dincoace de mare, cu privire la repopularea regatului nostru, care prin năvălirea dușmănoasă a națiunii barbare numită tartari, a îndurat mare pagubă, atât prin pierderea bunurilor, cât și prin uciderea locuitorilor, că deoarece acel preceptor în numele casei Ospitalierilor s-a îndatorat de bună voie, pe sine și casa Ospitalierilor, să ia armele pentru ajutorarea regatului nostru în vederea apărării credinței creștine, potrivit cu actul scris mai jos, și să ne dea sfat și ajutor credincios pentru popularea țării noastre, și să se supună și la celelalte îndatoriri ce se vor arăta îndată în această scrisoare,

îi dăm și îi dăruim lui și prin dânsul numitei case întreaga țară a Severinului împreună cu munții ce țin de ea și cu toate celelalte și cu toate celelalte ce atârnă de ea, precum și cnezatele lui Ioan și Farcaș, până la râul Olt,

afară de teritoriul cnezatului voievodului Litovoi, pe care îl lăsăm olatilor așa cum l-au stăpânit aceștia și până acum.

N.Red. "pe care îl lăsăm olatilor așa cum l-au stăpânit aceștia și până acum" prin urmare voievodatul lui Litovoi era unul Românesc și nu unul slavo-român sau cumano-român etc..

Totuși în așa fel încât jumătate din toate foloasele și veniturile și slujbele din întreaga țară a Severinului amintită mai sus, și din cnezatele numite mai sus, să o păstrăm pe seama noastră și a urmașilor noștri, cealaltă jumătate căzând în folosul casei pomenite mai sus, afară de bisericile clădite și cele ce se vor clădi în toate teritoriile sus zise, din veniturile cărora nu păstrăm nimic pe seama noastră, rămânând totuși neatinse cinstea și drepturile arhiepiscopilor și episcopilor pe care știe că le au, lăsând deoparte și toate morile dintre hotarele țărilor amintite atât cele clădite cât și cele ce se vor clădi,

în afară de cele din țara Lytua, precum și toate clădirile și semănăturile făcute cu cheltuiala fraților zisei case, și fânețele și pășunile pentru vitele și oile lor, și pescăriile care sunt acum în ființă sau care se vor face de către ei, care toate vrem să se oprească în întregime în folosul fraților acestora, afară de pescăriile de la Dunăre și iazurile de la Celei pe care le păstram împreună pe seama noastră și a lor.

Și mai îngăduim ca jumătate din toate veniturile și foloasele ce se vor strânge pe seama regelui de la olatii ce locuiesc în țara Lytua, în afară de țara Hațegului cu cele ce țin de ea, să le culeagă sus zisa casă.

N.Red. prin urmare Hațegul făcea parte din țara Lytua, iar regele maghiar impune o diviziune fiscală între Hațeg și restul țării Lytua.

Mai voim ca amintiții olati să ajute pe sus zișii frați cu mijloacele lor ostășești întru apărarea țării și înfrângerea și pedepsirea atacurilor ce ni s-ar aduce de către străinii, iar din partea lor acești frați să fie datori la prilejuri asemănătoare să le dea lor sprijin și ajutor, pe cât le va sta în putință.

Pe lângă acestea, din sarea ce le-am îngăduit să ducă în chip îndestulător spre folosința acelei țări și a părților dinspre Bulgaria, Grecia și Cumania, din orice ocnă din Ultrasilvana de unde vor putea mai ușor să o scoată cu cheltuiala dimpreună a noastră și a lor, fără atingerea întru nimic a dreptului episcopal;

tot astfel și din banii ce vor umbla acolo din voința regelui și hotărârea preceptorului acestei case, ce va fi în slujbă în acea vreme, jumătate o păstrăm pe seama noastră, precum s-a spus mai sus și despre celelalte venituri, cealaltă jumătate având a fi îndreptată spre folosul zisei case, fără atingerea drepturilor bisericilor.

De asemenea, rânduielile pe care le va fi hărăzit zisa Casă nobililor și altora venind din alte părți să locuiască în ținuturile amintite, atât în privința libertăților lor cât și a judecăților, precum și hotărârile judecătorești pe care le vor fi rostit împotriva acelora, le vom încuviința și întări, fără atingerea părții noastre din folosințele ieșind de acolo, cu acest adaos că de se va rosti vreo osândă <într-o pricină de> vărsare de sânge împotriva mai marilor țării, și ei se vor simți nedreptățiți, să poată face apel la Curtea noastră.

Mai adăugăm că dacă ar veni vreo oaste asupra regatului nostru, de care lucru să ne ferească Dumnezeu, a cincea parte din ostașii țării amintite să fie datori a veni în oastea noastră și a porni la război pentru apărarea țării noastre.

Dar dacă vom îndrepta oaste spre Bulgaria, Grecia, și Cumania va purcede a treia parte din cei în stare a merge la război, și din prada de război, atât cea mișcătoare cât și cea nemișcătoare, numita casă își va primi partea sa după numărul ostașilor din Severin, precum și a armelor lor.

Pe lângă aceasta am dăruit amintitului preceptor, și printr-însul casei Ospitalierilor, toată Cumania, de la râul Olt și munții Ultrasilvanei, sub aceleași îndatoriri ce sunt arătate mai sus cu privire la țara Severinului,

în afară de țara lui Seneslau, voievodul olatilor, pe care le-am lăsat-o acelora așa cum au stăpânit-o și până acum, și întru totul sub toate acele îndatoriri, rânduite mai sus, cu privire la țara Lytua. ..."

N.Red. "în afară de țara lui Seneslau, voievodul olatilor, pe care le-am lăsat-o acelora așa cum au stăpânit-o și până acum" prin urmare voievodatul lui Seneslau era unul Românesc și nu unul slavo-român sau cumano-român etc..

Textul Diplomei în Limba Latina

A. Ch. 1247. Idem Bela Hospitalariis terras amplissimas de Zeurino confert.

In nomine sanctae Trinitatis, et indiuiduae Vnitatis. Amen. Bela, Dei gratia, Vngariae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Seruiae, Galiciae, Lodomeriae, Cumaniaeque Rex in perpetuum. Regum Celsitudo requirit, et sublimium dignitati debetur, vt inter cetera eo studiosius ad multiplicationem inuigilet subditorum, quo ipsorum gloria in subiectae plebis multitudine specialius exaltatur; praesertim cum regum omnium et regnorum potentia, pax, et securitas, in suorum robore consistere dignoscantur. Accedit nihilominus non ad modicam sollicitudinis regiae partem, eos [448] benignioribus intueri, et amplioribus prosequi beneficiis, in quorum personis et vtilitas temporalis prouenire speratur, et Rex regum omnium propensius honoratur.

Hae itaque consideratione inducti, cum venerabili viro Rembaldo, domorum hospitalis Ierosolymitani magno praeceptore in partibus cismontanis (al. cismarinis) dilecto Amico nostro, super populatione regni nostri, quod per hostilem barbarae nationis incursum, quae Tartari appellantur, sicut in bonorum amissione, sic incolarum interemtione graue sustinuit dispendium, longo praehabito tractatu cum Principibus et baronibus regni nostri, in hoc nostra resedit communiter deliberatio, vt, quia idem praeceptor, nomine domus hospitalis, in subsidium regni nostri intuitu defensionis fidei Christianae, arma assumere, secundum formam inferius annotatam, et in populanda terra nostra consilium et auxilium impendere, bona fide, nec non alias subire conditiones, paullo post praesentibus insertas, se ac domum hospitalis sponte obligauit;

damus, et conferimus sibi, et per eum dictae domui totam terram de Zeurino, cum alpibus ad eam pertinentibus, et aliis attinentiis omnibus, pariter cum Kenazatibus Ioannis et Farcasii vsque ad fluuium Oltae, excepta terra Kenaratus Lyrtioy (Pr. Linioy) Waiwodae, quam Olahis relinquimus, prout iidem hactenus tenuerunt; ita tamen, quod medietatem omnium vtilitatum et redituum, ac seruitiorum de tota terra Zeurini memorata, et Kenazatibus supra nominatis prouenientium, nobis et successoribus nostris reseruamus, medietate alia ad vsum domus supra dictae cedente, exceptis ecclesiis constructis et construendis, in omnibus 449terris supradictis, de quarum reditibus nihil nobis reseruamus;

saluis tamen reuerentiis et iuribus archiepiscoporum, et episcoporum, quae habere dignoscuntur; exceptis etiam molendinis omnibus, infra terminos praenotatarum terrarum vbicunque factis, vel faciendis;

praeterquam intra Lytira (Pr. Lytua) nec non aedificiis et agriculturis omnibus, sumtibus fratrum dictae domus factis; foenetis quoque, seu animalium et pecorum suorum pascuis; piscinis etiam, quae nunc sunt vel fient per ipsos; quae omnia ad ipsorum fratrum vsum integraliter volumus retineri; praeter piscationes Danubii ac piscinae de Cheley (Pr. Cheleg) quas nobis et ipsis communes reseruamus.

Contulimus etiam, quod medietatem omnium prouentuum et vtilitatum, quae ab Olahis, terram Lityra habitantibus, excepta terra Hotsat (Pr. Harsot) cum pertinentibus suis, regi colligentur, domus hospitalis percipiat antedicta.

Volumus etiam, quod memorati Olahi ad defensionem terrae, et ad iniurias propulsandas, seu vlciscendas, quae ab extraneis, nostrae ditioni non subiectis, inferentur, iam dictis fratribus cum apparatu suo bellico assistere, et e conuerso ipsi fratres in casibus consimilibus eis subsidium et iuuamen iuxta posse impendere teneantur.

Ad haec de salibus, quos ad vsum dictae terrae, et illarum partium versus Bulgariam, Graeciam, et Cumaniam sufficienter deferri concedimus, de quacunque salis fodina Vltrasiluana commodius, sumtibus nobis et ipsis communibus, extrahi potuerint, saluo in omnibus iure episcopali, nec non de moneta, quae illic de voluntate regia et consilio praeceptoris domus illius, pro tempore constituti, curret, medietatem nobis reseruamus, sicuti de ceteris reditibus est praetactum; 450medietate alia ad vsum dictae domus conuertenda, saluis iuribus ecclesiarum.

Ordinationes, quas nobilibus ac aliis tam super libertatibus ipsorum, quam super iudiciis ad inhabitandam terram iam dictam, aliunde venientibus concesserit, salua parte nostra redituum et vtilitatum inde prouenientium, dicta domus; nec non sententias, quas tulerit in eosdem, ratas habebimus atque firmas;

hoc addito, quod si contra maiores terrae aliqua sententia de sanguinis effusione prolata fuerit, in qua senserint se grauari, ad nostram curiam valeant appellare;

hoc insuper adiecto, quod si exercitus regnum nostrum, quod absit, inuadere attemptaret, quinta pars armatorum terrae iam dictae pro defensione terrae nostrae in exercitu nostro ad bella procedere teneatur; si autem versus Bulgariam, Graeciam et Cumaniam exercitum mouerimus; tertia pars omnium ad bella habilium praecedet, et de aquisitionibus tam mobilium, quam immobilium portionem recipiet domus iam dicta, pro numero personarum exercitus de Zeurino pariter et armorum.

Ad haec contulimus Praeceptori antedicto et per ipsum domui hospitalis a fluuio Oltae et alpibus vltrasiluanis totam Cumaniam sub eisdem conditionibus, quae de terra de Zeurino superius sunt expressae, excepta terra Szeneslai Woiavodae Olahorum, quam eisdem reliquimus, prout iidem hactenus tenuerunt; sub eisdem etiam conditionibus per omnia, quae de terra Lytira sunt superius ordinatae.

Hoc autem nolumus praeterire, quod a primo introitu saepe dictorum fratrum vsque ad viginti quinque annos omnes reditus Cumaniae terrae, integraliter domus percipiat iam praefata; praeterquam de terra Szeneslai antedicta, de qua tantum medietatem redituum et vtilitatum obtinebit. Ex tunc vero medietas [451] omnium prouentuum, vtilitatum et seruitiorum per fratres eiusdem domus, a celsitudine regia approbatos et iuratos, fisco regio ministratur;

ita tamen, quod de quinquennio in quinquennium per nostrum hominem specialem proprii reditus, seruitia et vtilitates, exinde prouenientes, debeant computari; sumtus vero, qui in castrorum, seu munitionum custodiis fient, sicut nobis et ipsis fratribus debent esse communes, saluis aliis conditionibus pro parte nostra, et exceptionibus pro parte domus hospitalis in terra Cumaniae, vt puta de Ecclesiis, de molendiuis et aliis omnibus, quae singillatim superius de Zeurino sunt expressa.

Ad castra etiam aedificanda in dicta terra Cumaniae, nec non contra quoslibet impugnatores terrae Cumanae consilium et vires ipsis fratribus impendemus, quum necesse fuerit, et ab ipsis fratribus fuerimus requisiti; etiam cessantibus impedimentis aliis, illuc personaliter accedendo.

Concedimus etiam eisdem terram quingentorum (Pr. 400.) aratrorum in Feketig, vel alibi vltra siluas complebimus hunc numerum, vbi magis ad introitum terrae Cumanae vel Zeurini dictis fratribus videbimus expedire; super qua donatione litteras nostras dabimus speciales. Denique, vt saepe dicta domus hospitalis commodius sibi necessaria per mare valeat procurare, pro vtilitatibus regni nostri et suis, contulimus sibi iuxta maritima ciuitatem Scardonam, cum omnibus suis pertinentiis et iuribus, ipsam contingentibus; nec non praedium Peczath (Pr. Pegzath) cum suis terminis et vtilitatibus, prout charissimus frater noster, inclytae memoriae Colomanus rex tenuit;

et quemadmodum ad ipsum praedium pertinere digoscuntur; saluis ecclesiarum iuribus in eisdem. 452Insuper etiam terram nomine Woyla (Pr. Waila) iuxta Danubium non longe a Zemilen existentem, a castro de Crassou exemtam, cum omnibus pertinentiis et vtilitatibus suis, sicut Nicolaus, frater Vgolini, in perpetuitatibus tenuerat;

fratribus contulimus praedictis. Porro saepedictus Praeceptor ob concessiones nostras, quas propter caussas infra scriptas facimus, seu fecimus, obligauit se nomine dictae domus, arma assumere contra omnes paganos, cuiuscunque nationis, nec non contra Bulgaros;

contra alios autem Schismaticos, si regnum, aut regni confinia inuadere attemptarent, nominatim ac praecise introducere in regnum nostrum in praesente, ad nostrum et regni nostri seruitium centum fratres, militaribus armis et equis decenter, et bene praeparatos; contra exercitum autem Christianorum, regnum nostrum intrare volentem, obligauit se nomine dictae domus, dare quinquaginta fratres armatos ad custodiam et defensionem castrorum et munitionum in confiniis existentium; Vt est Posonium, Musunium, Suprunium, Castrum ferreum, castrum nouum et etiam infra, vbicunque rex voluerit collocare, et sexaginta contra Tartaros, si regnum nostrum ipsos intrare contingat; quod absit. Quibus omnibus, quamdiu sunt in custodiis castrorum et munitionum, regia prouisio faciet sumtus necessarios ministrare.

Adiunctum est etiam nomine domus, quod praeceptor seu magister, qui pro tempore ad gubernationem domorum in regnis nostris existentium, mittetur de partibus transmarinis vel aliis, in introitu suo promittere teneatur, data fide iuxta consuetudinem sui Ordinis, omnem fidelitatem regi et regno; et obseruare facere atque attendere in se et suis, sine fraude, vniuersa et singula supra dicta; et quod curam et operam dabit, ad populandum 453non solum dictas terras, sed etiam alias terras regni nostri; et quod rusticos de regno nostro cuiuscunque conditionis et nationis, ac Saxones vel Teutonicos de nostro regno non recipiant ad habitandum terras supradictas, nisi de licentia regit speciali.

Adiunctum insuper fuit a nobis, et a Praeceptore iam dicto, nomine praefatae domus receptum, quod si praemissa vel aliqua, seu aliquid de praemissis, ad quae dictus Praeceptor se et praedictam domum superius obligauerat, per ipsum vel per alium praeceptorem seu magistrum; pro tempore constitutum, omitti contingeret, et tertio sollempniter admonitus satisfacere non curaret, magnusque Magister transmarinus super haec modo debito pro parte regia sufficienter requisitus, non emendaret infra annum post factam requisitionem, quod omissum est seu neglectum per dictum magistrum, seu praeceptorem, pro tempore existentem, emendam seu vltionem per subtractionem redituum; vel alio modo, iuxta quantitatem et qualitatem excessus, regia deliberatio recipiet, iuxta suae beneplacitum voluntatis. Vt igitur vniuersa et singula supradicta, coram nobis et baronibus nostris recitata, perpetuae firmitatis, quantum est ex persona nostra, robur obtineant; quae fide data porrectione dexterae regalis nostrae promisimus, durantibus obligationibus, ex parte domus factis, inuiolabiliter obseruare, et facere obseruari, praesentem tradidimus paginam, charactere bullae nostrae aureae communitam; et saepe dictum Praeceptorem, nomine domus hospitalis praefatae, per dilectum, fidelem nostrum, magistrum Achillem, Albensem Praepositum, aulae nostrae vice-Cancellarium, in possessionem praedictorum corporalem auctoritate regia fecimus introduci.

Datum per manus reuerendi Patris Benedicti Archiepiscopi 454Colocensis et aulae nostrae Cancellarii. Ven. Patre Stephano archiepiscopo Strigon. Bartholomaeo Quinque-Eccles. Stephano Zagrab. Basilio Cenadien. Pouza Bosnen. Arnolpho Iaurien. Zalando Wesprimien. Wicentio Warad. Heymone Wacien. Gallo Transilu.

Lamperto Agriensi Episcopis, ecclesias Dei feliciter gubernantibus. Ratislao illustri Duce Galliciae et bano totius Sclauoniae; Stephano Comite Palatino; Laurentio Waywoda Transilu. Dionysio magistro Tauernic. et Comite Posoniensi; Rolando iudice aulae nostrae; Mauritio magistro Dapiferorum, et Comite Nitriensi;

Chak magistro Agazonum et comite Supruniensi; Bagin (al. Bagono) magistro pincernarum, et comite de Bana; Paulo de Zounuk; Benedicto Musun. Nicolao Zaladien. alio Nicolao de ferreo castro; Henrico Simighiensi, Seuerico (Pr. Seuerino) Albensi comitibus, et aliis quam pluribus Comitatus et Magistratus regni nostri tenentibus; anno ab Incarnatione Domini MCCXLVII. quarto (al. III.) nonas Iunii, regni autem nostri anno duodecimo.“

Ex MSS. Battyán. et apud Pray Diss. VII. p. 134. Katona T. VI. p. 45. Non diu prouinciam poterant tueri Cruciferi contra Bulgaros; eam, vt videtur, sponte relictam, iam anno 1249. administrare coepit nomine Comitis Seuerinensis Laurentius. Vid. Diss. Prayanas. p. 138.

(sursa: http://www.arcanum.hu/mol/lpext.dll/fejer/413/416/50b?f=templates&fn=document-frame.htm&2.0)

(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Sibiu. Protest de amploare împotriva torționarului lui Horea, Cloșca și Crișan și a susținătorilor lui de tip Iohannis. Protest de amploare la Sibiu. Se cere retragerea statuii baronului Brukenthal din Piața Mare dezvelită cu mare fast chiar de Iohannis

Se umflă sau nu testiculele după vaccin? Nicki Minaj spune că Da și că vărul ei a rămas impotent și cu ele umflate și că viitoarea mireasă l-a părăsit. Fauci și CNN zic că nu. Dar statistica VAERS ii contrazice. 46 de cazuri raportate de Testicule Umflate

Dumnezeu nu Doarme! Aceasta nu e o coincidență. În 2013, șefa CNA, Laura Georgescu era principala sculă a Sistemului care închidea abuziv OTV-ul. Astăzi în 2021, a intrat la închisoare cu Executare 4 ani și 4 luni

PNL-ul lui Cîțu-Iohannis și PSD Ciulacu-Dâncu-Grindeanu au transformat România în țara ABUZURILOR ANTICONSTITUȚIONALE A patra zi consecutiv când gașca de Securistoizi de la PNL PSD și UDMR împiedică ABUZIV și NEconstituțional Demararea Moțiunii de CENZURĂ

Se întâmplă în România. Iohannis l-a sărbătorit pe cel care i-a tras pe roată pe Horia Cloșca și Crișan

Poporul, Ceaușescu, România! Peste 63% dintre români cred că se trăia mai bine pe vremea lui Ceaușescu și cred că situaţia generală din România, e mult mai rea decât cea din urmă cu 30 de ani.

Untold-ul face ravagii la Cluj-Napoca. Rata de infectare a depășit 2 la mie. Oare câți morți o să aibă pe conștiință acest pitic stalinist care răspunde la numele de Emil Boc?

NE FEDERALIZĂM ARMATA, CEREM PARLAMENTULUI SĂ INTERVINĂ. Despre ARMATA LUI JUNCKER. Citiți şi vă minunați la ce A ADERAT IOHANNIS şi ÎN CE CHESTIE A BĂGAT ROMÂNIA fără să vorbească cu NIMENI DIN ROMÂNIA de parcă e singur în țară.

Ungaria și alte state vor să introducă vaccinarea obligatorie la locul de muncă

Cum își bate joc progresistul Câțu, de toți românii. Șmecheria Guvernului cu compensarea prețului la gaze

Vânzările Dacia în Europa au luat-o la vale: scădere de aproape 10% în august

Analiza Gramaticala - Clasele V - VIII

Leul românesc împlinește astăzi 186 de ani de existență. Când a existat cel mai puternic leu

GALERIE FOTO Taxiurile Covid au devenit grădini de legume în Bangkok

Papa Francisc, despre Covid: "Există faima unor vaccinuri că sunt puțin mai mult decât apă distilată"

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

La Suceava, nu mai sunt locuri la Terapie Intensivă. Situația unui pacient bolnav cu Covid, nevoit să stea o noapte la Urgențe

VIDEO Un angajat Romsilva a filmat momentul întâlnirii cu un urs într-o pădure din Rezervația Călimani

Primii astronauți amatori au ajuns pe orbită, unde vor petrece trei zile

Rusia lui Putin a scos armata la înaintare. Exercițiul militar masiv, cu 200.000 de soldați și 300 de tancuri

ANRE: Suprataxarea profiturilor din energie și plafonarea prețurilor la consumatori sunt fezabile

Simone Biles a depus mărturie împotriva FBI-ului: "S-a întors doar când l-am denunțat pe Nassar"

"Fake news mizerabil"! Reacție vehementă, după ce s-a scris că peste 1.000 de călugări de pe Muntele Athos au Covid

UEFA Europa League 2021 - 2022. Calendarul complet al meciurilor

Canalul de YouTube al Senatului a fost suspendat o săptămână din cauza Dianei Șoșoacă. În ce condiții îl vor închide definitiv

Untold, un succes pentru economie? Organizatori: Fanii sosiți la festival au cheltuit în Cluj peste 35 de milioane de euro

Din nou un Bilderberg la Conducerea progresistei UE. Uniunea Europeană continuă să fie la cheremul Grupului Bilderberg. După Bilderbergul Barosso, Bilderbergul Timmermans iată că a venit rândul Bilderbegei Ursula von der Leyen să conducă Uniunea Europeană

Restricțiile impuse de pandemia de COVD-19 din Vietnam ar putea menține prețurile cafelei "relativ ridicate". Când ar putea reveni la normal

METEO Urmează zile cu precipitații și vânt puternic în mai multe zone ale țării. Până când este valabilă informarea meteorologică

Marea Britanie, SUA și Australia anunță un pact menit să contracareze China

Doctoriță din Maramureș premiată de primărie pentru profesionalism, reținută pentru că a luat de 14 ori șpagă

Liga Campionilor. Sheriff Tiraspol, victorie miraculoasă în grupe. Ajax și City au făcut show

Cum va începe noul an la Universitatea București. Decizia luată de senatul universității bucureștene

Lucrări de amploare în București. Aproximativ 800 de blocuri din sectoarele 1 și 6 au rămas fără apă caldă

Secțiile ATI COVID din România sunt aproape pline. La București mai sunt libere doar trei paturi

România, pe locul 42 în clasamentul mondial FIFA

Cazuri de infecție cu virusul West Nile în București și în Giurgiu

Președintele Macron a anunțat că forțele franceze au ucis un lider al statului islamic în Sahara. "Este un alt succes major"

Zeci de tablouri și sculpturi furate dintr-un seif din Belgia, descoperite la București

Urzica din Coreea, cel mai puternic antialergic natural, este aclimatizată în premieră europeană într-un oraș din România

Pele este pregătit pentru "prelungiri", după ce a părăsit secția de terapie intensivă

Coronavirus în România LIVE UPDATE 16 septembrie. A fost depășit pragul de 4.000 de cazuri. Bilanț complet COVID-19

O carte pe zi: "Născut în 02" de Șașa Pană

Cutremur în China de magnitudine 6: doi morți și trei răniți

HOROSCOP 16 septembrie 2021. Totul merge bine azi, dar doar la suprafață. Cine este vizat de astre?

Restricții în Cluj-Napoca, începând de vineri. Incidența a sărit de 2 la mie

PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea: Magistrații militari au decis: costumul negru-roșu purtat de Iohannis iarna trecută la schi, ia un an și cinci luni cu suspendare

La Alhambra din București se joacă de zor "Scandal". Publicul e în pericol, spun arhitecții. Primăria a oprit șantierul, investitorii se apără

Iohannis a promulgat legea consumatorului vulnerabil. Legea va viza peste 10 milioane de români

Progresiștii radicali de la CNN au concediat angajați nevaccinați pentru simplu motiv "că au mers la birou"

Zeci de persoane din anturajul lui Vladimir Putin, bolnave de COVID-19

METEO Prognoză specială pentru București. Reprize cu vreme frumoasă și cu averse însoțite de vânt

CORONAVIRUS în România, 16 septembrie. Situația pe județe. Tot mai multe cazuri noi în Capitală. Județele aproape de scenariul roșu. LISTA completă

Un medic cunoscut avertizează: Fără mijloace de prevenție la școală vor rămâne foarte puțini copii

LIVE. Prețurile la Energie Electrică în Europa

Ion Cristoiu: Pregătește Ludovic Orban condițiile pentru a rupe PNL?

"Este un atac pe la spate". Franța critică dur un contract al SUA și Australiei privind submarine cu propulsie nucleară

Comisia Europeană cere statelor membre să îmbunătățească siguranța jurnaliștilor: "Pandemia a arătat mai clar ca niciodată că jurnaliștii joacă un rol-cheie în informarea noastră"

Contractele a mii de persoane din domeniul medical au fost suspendate. Vaccinarea obligatorie pentru medici a intrat în vigoare în Franța

Veste bună pentru șoferi. Plata pentru plăcuțele de înmatriculare poate fi făcută prin platforma ghișeul.ro


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58 Pag.59 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.63
Pag.64 Pag.65 Pag.66 Pag.67 Pag.68 Pag.69 Pag.70 Pag.71
Pag.72 Pag.73 Pag.74 Pag.75 Pag.76 Pag.77 Pag.78 Pag.79
Pag.80 Pag.81 Pag.82 Pag.83 Pag.84 Pag.85 Pag.86 Pag.87
Pag.88 Pag.89 Pag.90 Pag.91 Pag.92 Pag.93 Pag.94 Pag.95
Pag.96 Pag.97 Pag.98 Pag.99 Pag.100 Pag.101 Pag.102 Pag.103
Pag.104 Pag.105 Pag.106 Pag.107 Pag.108 Pag.109 Pag.110 Pag.111
Pag.112 Pag.113 Pag.114 Pag.115 Pag.116 Pag.117 Pag.118 Pag.119
Pag.120 Pag.121 Pag.122 Pag.123 Pag.124 Pag.125 Pag.126 Pag.127
Pag.128 Pag.129 Pag.130 Pag.131 Pag.132 Pag.133 Pag.134 Pag.135
Pag.136 Pag.137 Pag.138 Pag.139 Pag.140 Pag.141 Pag.142 Pag.143
Pag.144 Pag.145 Pag.146 Pag.147 Pag.148 Pag.149 Pag.150 Pag.151
Pag.152 Pag.153 Pag.154 Pag.155 Pag.156 Pag.157 Pag.158 Pag.159
Pag.160 Pag.161 Pag.162 Pag.163 Pag.164 Pag.165 Pag.166 Pag.167
Pag.168 Pag.169 Pag.170 Pag.171 Pag.172 Pag.173 Pag.174 Pag.175
Pag.176 Pag.177 Pag.178 Pag.179 Pag.180 Pag.181 Pag.182 Pag.183
Pag.184 Pag.185 Pag.186 Pag.187 Pag.188 Pag.189 Pag.190 Pag.191
Pag.192 Pag.193 Pag.194 Pag.195 Pag.196 Pag.197 Pag.198 Pag.199
Pag.200 Pag.201 Pag.202 Pag.203 Pag.204

Nr. de articole la aceasta sectiune: 12209, afisate in 204 pagini.